ชมสถานที่

พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่สำนักสงฆ์ วังสุขคติธรรมสันตินคร

 

 


 

 

 

?พระสังกัจจายน์

เรื่อง ราวของพระสังกัจจายน์ พอสรุปได้ว่าเป็นพระพุทธสาวกที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้? มีบารมี มีอิทธิฤทธิ์ ผู้ใดบูชาพระสังกัจจายน์ จึงได้รับพรจากพุทธสาวก อันเป็นเอตทัคคะอย่างสมบูรณ์
เมื่อพูดถึง เรื่องโชคลาภแท้ที่จริงแล้วชาวพุทธเราจำนวนไม่น้อยต่างได้ลาภอันประเสริฐกัน ทุกคน ลาภอันประเสริฐที่ว่า คือ? "ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" นั่นเองตามบาลีที่ว่า "อโรคฺยาปรฺมา ลาภา"
? ทั้ง นี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องโรคทางใจมากกว่าเรื่องโรคทางกายพระองค์สรุปว่า "ผู้ที่ไม่มีโรคทางกายเป็นเวลาหลายปีนั้นพอหาได้ แต่ผู้ที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วเสี้ยวนาที ก็หาได้ยาก" จึงมีคำกล่าวตามมาที่ว่า "ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ" เช่นกันพระอวโลกิเตศวร


ในบรรดาพระโพธิสัตว์องค์สำคัญๆ ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ปรากฏว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีผู้เคารพเลื่อมใสมากที่สุด พระปฏิมาของพระองค์ ย่อมประดิษฐานแพร่หลายทั่วทุกบ้านเรือนของพุทธศาสนิกชน จีน ธิเบต มองโกเลีย ญวน ญี่ปุ่น เกาหลี


พระ นามว่าอวโลกิเตศวร หมายความว่า ผู้เป็นใหญ่ในการทัศนาโลก คือ พระองค์ทรงไว้ ซึ่งความกรุณาอันไพศาล ไม่มีขอบเขต ทรงคอยสอดส่องดูแลปลดเปลื้องทุกข์ของสรรพสัตว์เสมอ จีนเรียกพระองค์ว่า กวงซีอิมพู่สัก? ญวนเรียกว่า ?กวางตือต่ายโบ่ด๊าก และชาวญี่ปุ่นเรียกว่า "กวันนอนโบสัตสุ"


ในกรุณาปุณฑริกสูดร (ปุยฮั่วเก็ง) กล่าวว่าพระอวโลกิเตศวร เป็นพระธรรมกายโพธิสัตว์ สูงกว่าพระโพธิสัตว์ชั้นสามัญอื่นๆ เป็นผู้เอกชาติ ปฏิพัทธะเกี่ยวข้องกับความเกิดอีกเพียงชาติเดียว และจะเป็นผู้ตรัสรู้สัมโพธิญาณ หลังจากกาลแห่งปรินิพพานของพระอมิตาภะพุทธเจ้ารับสืบสนองเป็นองค์พระ พุทธเจ้า ณ สุขาวดี พุทธเกษตรต่อจากพระอมิตาภะ พระองค์เป็นผู้มีพระคุณธรรมเกือบเต็มบริบูรณ์ เท่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วทศทิศ ในพระสูตรอื่นบางแห่งกล่าวว่า พระอวโลกิเตศวร แท้จริงคือพระสัมมาธรรมวิทยาพุทธะ (เจียหวบเม้งยู่ไล้) แบ่งภาคมาเพื่อโปรดสัตว์ หมายความว่าทรงบรรลุโพธิญาณแล้วแต่อดีตกาล ก่อนพระศากยมุนีพุทธเจ้าของเรานานไกล แต่หากด้วยพระกรุณา จึงทรงอวตาร แบ่งภาคเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มาโปรดสัตว์ สูตรอื่นอีกบางแห่งกล่าวว่าแท้จริงพระองค์เป็นภาคหนึ่งของ พระอมิตาภะ ต่างหากถ้าจะมีปัญหาถามว่า ที่ประทับของพระองค์อยู่ ณ หนใด ก็ตอบได้ว่า ทรงปรากฏพระกาย ได้ทั่วทุกหนทุกแห่งที่มีสัตว์ตกอยู่ในห้วงทุกข์ แต่ในอมิตายุรธยานสูตร (กวงบ้อเสียงสิ่วเก็ง) แสดงว่าพระองค์ประทับอยู่ ณ สุขาวดีโลกธาตุ ดำรงตำแหน่งดุจปลัดขวาของพระอมิตาภะพุทธะคอยช่วยเหลือพระอมิตาภะพุทธะในการ โปรดสัตว์ ในพุทธาวตํสกมหาไวปุลยสูตรเล่าว่า ที่ประทับของพระองค์อยู่ ณ เกาะกลางทะเล ทางทิศใต้ของอินเดีย เรียกว่าภูเขาโลตละ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ มีสงฆ์ชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่ง จาริกมาประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรม ครั้นขากลับได้เชิญปฏิมาพระอวโลกิเตศวรไปด้วย ระหว่างทางประสบคลื่นอย่างรุนแรง จนต้องขึ้นไปพักอยู่ ณ เกาะเกาะหนึ่ง ชื่อเกาะบ้วนงิ้ม อันเป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะจิวซัวคุ่งเต้าของจีน สร้างอาศรมประดิษฐานปฏิมาโพธิสัตว์บูชา จำเนียรกาลล่วงมา ผู้คนพากันแตกตื่นมาสักการะมากขึ้น โดยลำดับ จนในที่สุด เกาะเล็ก ๆ นี้ถูกเปลี่ยนชื่อว่าโปตละกลายเป็นปูชนียสถานสำคัญของพุทธศาสนิกชนจีน เชื่อกันว่า เกาะนี้ไค้เคยเป็นที่ประทับของพระอวโลกิเตศวรจริง ๆ ชาวจีนเรียกว่าโพท้อซัว บนเกาะอันศักดิ์สิทธิ์ นี้ มีเขาเล็ก ๆซึ่งมีถ้ำอันงดงามและมีวิหารเจดีย์ ดงไผ่ กับธรรมชาติอื่นๆ อีก สวยงามมาก ปูชนียสถานสำคัญเหล่านี้ จัดเป็นหนึ่งในสี่จตุรอัครปูชนียสถานของพระพุทธศาสนา ในประเทศจีน จตุรอัครปูชนียสถานทั้ง ๔ จีนเรียกว่า ?สี้ไต๋เมี่ยซัวแปลว่า ภูเขาอันทรงเกียรติ์นามใหญ่ ๆ ๔ แห่ง ได้แก่


1. ภูเขาโหงวไท้ ในมณซันซี สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์


๒. ภูเขาง่อไบ๊ ในมณฑลเสฉวน สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์


๓. ภูเขาโพวท้อ ในมณฑลจิกกัง สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์


๔. ภูเขากิมเล้ง ในมณฑลอันฮุย สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระกษิติครรภโพธิสัตว์

 

 

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์


พระ โพธิสัตว์ตี้จั้งหวัง หรือ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ แปลว่าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นครรภ์แห่งแผ่นดินหรือเป็นนัยยะว่าพระองค์ ทรงสถิต อยู่ใต้พื้นพิภพ


เพราะพระองค์มีมหาปณิธานว่า "ตราบใดที่ยังมีสัตว์หลงเหลือในนรกภูมิ แม้เพียงหนึ่ง พระองค์จะมิทรงเข้าสู่พุทธภูมิ" ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสัตว์ในนรกนั้น มีจำนวนมากมายกว่าประชากรบนสวรรค์ และโลกมนุษย์มาก เนื่องจาก คนทำชั่วมีมากกว่าคนทำดี ด้วยพระองค์ทรงประกาศ มหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่ และยากยิ่งที่จะสำเร็จได้ สาธุชน จึงสดุดีพระองค์ว่า "พระมหาปณิธานโพธิสัตว์ " และพระวจนะหนึ่ง ของพระองค์ ที่เป็นที่ซาบซึ้ง ประทับใจ สรรพสัตว์ทั้งปวง ว่า " หากเรามิเข้าสู้นรกภูมิแล้วไซร้ ผู้ใดเล่าจะเป็นผู้เข้านรกภูมิ "


พระพิฆเนศวร

เรื่องราวของพระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

เป็น เทพแห่งปราชญ์ ฉลาดรอบรู้ในศิลปวิทยาการ เป็นบรมครูทางช่าง และเทพแห่งอุปสรรคความขัดข้องทั้งปวง ในการทำพิธีกรรมใด ๆ ก่อนบูชาเทพองค์ใดให้ถึงพร้อม ให้บูชาพระพิฆเนศวรก่อนเป็นปฐม เป็นการขจัดปัดเป่ายับยั้งอุปสรรคความขัดข้องที่จะเกิดขึ้นหรือที่มีมาก่อน นั้นให้อันตรธานสูญหายไป จึงนับว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง เป็นศิริมงคลแก่ชีวิตให้ประสบกับความสำเร็จทุกประการ อาจกล่าวได้ว่าพระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จอีกประการหนึ่ง แม้แต่พระศิวะเป็นเจ้า มหาเทพแห่งสรวงสวรรค์ได้ตรัสว่า ? ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือพิธีบูชาใดให้ทำการบูชาพระพิฆเนศวร ก่อนกระทำการทั้งปวง?

 

 
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterThis week106
mod_vvisit_counterThis month1837
mod_vvisit_counterAll277560